बिहारी जू भवनिधि पार उतारौ Bihari Ju Bhavnidhi Paar Uttaro Bhajan Lyrics


Bihari Ju Bhavnidhi Paar Uttaro lyrics in Hindi (*बिहारी जू भवनिधि पार उतारौ*), this is a best devotional song. We hope you enjoy this Krishan Bhajan lyrics with video.

Bihari Ju Bhavnidhi Paar Uttaro Lyrics

बिहारी जू भवनिधि पार उतारौ,
भवनिधि पार उतारौ,
बिहारी जू भवनिधि पार उतारौ॥

काम क्रोध मद लोभ मोह सँग,
केहि विधि करों गुजारौ,
भाँति भाँति के पाप कर्म ते,
ह्वै गओ तन-मन कारौ,
बिहारी जू भवनिधि पार उतारौ॥

परहित कबहुँ भयो न मोपै,
स्वारथ में तन गारौ,
कुटिल, कुचाल, नीच, निन्दारत,
पातक सदा पिआरौ,
बिहारी जू भवनिधि पार उतारौ॥

हों अनाथ अघपुंज जनम कौ,
कबहुँ न नाम उचारौ,
राधा-प्रियतम गिरधर मोरे,
अवगुन चित न धारौ,
बिहारी जू भवनिधि पार उतारौ॥

दीनानाथ पतितपावन पन,
निज मन माहिं बिचारौ,
गणिका, गीध, अजामिल तारे,
अबकी मोहि उबारौ,
बिहारी जू भवनिधि पार उतारौ॥

गई बहुत थोरी सी रह गई,
अब तौ नाथ निहारौ,
काके द्वार जाय समदरसी,
श्याम ‘अशोक’ तिहारौ,
बिहारी जू भवनिधि पार उतारौ॥

Music Video Bihari Ju Bhavnidhi Paar Uttaro Bhajan

A little request. Do you like Bihari Ju Bhavnidhi Paar Uttaro Bhajan Lyrics. So please share it. Because it will only take you a minute or so to share. But it will provide enthusiasm and courage for us. With the help of which we will continue to bring you lyrics of all new songs in the same way.